((مروری بر اساسنامه جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی))

در ماده ٨ اساسنامه جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی در باب ارکان حزب اینگونه اشاره شده است:

ارکان حزب اعتلا: عبارتند از ١-هیات موسس ٢-مجمع عمومی ٣-شورای مرکزی ۴- دبیر کل ۵-بازرسان ۶-مسئولین استانی

 

لینک عضویت در کانال مجمع ملی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی : https://ble.ir/etela

به ادامه متن توجه فرمایید.

علاوه بر موارد قبلی 

خواندن متن زیر هم خالی از لطف نیست و بسیاری از نهادهای مسول و انجمن های مردم نهاد معرفی شدند.

http://efcf.ir/post/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF