آقای دکتر حبشی در سال 1399 در 8 جلسه نکات بسیار مهمی را برای جوانان در آستانه ازدواج مطرح کردند.

در این صفحه فایل صوتی این تدریس ها را خدمتتان تقدیم می کنیم.

با توجه به وضعیت اینترنت منطقه ارسال و دریافت کلاس ها، فایل ها از کیفیت کافی برخوردار نیست ولی توجه  و یادداشت برداری تدریس ها، بسیاری از آسیب های جوانان این مرز و بوم را کمتر می کند.

جلسه اول

دریافت

 

جلسه دوم

دریافت

 

 

جلسه سوم

دریافت

 

 

جلسه چهارم

دریافت

 

 

جلسه پنجم

دریافت

 

جلسه ششم

دریافت

 

 

جلسه هفتم

دریافت

 

 

جلسه هشتم

دریافت