متن زیر حاوی بخش های اولیه پیشنهادات هنری است.

متن کامل تر در وبلاگ

http://efcf.blogfa.com/post/58 مطرح شده است.