در کشور خدمات آموزشی، مشاوره، تسهیل‏گری و همسان گزینی عام المنفعه و ارزشمندی داریم. معجزه نمی کنند ولی اطلاع از آن ها بسیار مهم است. این موارد را با توجه به حجم صفحات در در بخش دوم ذکر می کنیم. متولیان برنامه خانواده می توانند بعد از بازبینی ارکان برنامه (فرایندهای ذکر شده در بخش اول متن)، شرح وظایف و تقسیم کار، با گزینش محورهای نزدیک تر از پیوست ها چرخه خدمات خانواده را شکل بدهند و با استمرار برنامه در دوره ای از زمان، موجب دلگرمی مخاطبان باشند. این موضوع در منابع انسانی شرکت های پیشرو کشور هم مهم است و مدیریت های جدید به ارتباط افقی افراد توجه ویژه ای دارد.

به نظر نویسنده دسته بندی فعالان خدمات خانواده بر اساس فرایندی که نتایج بهتری داشته باشد و شناساندن ان ها به همدیگر از وظایف ابتدایی و خطیر وزارت ورزش و جوانان، بنیاد ملی خانواده، سازمان بهزیستی و نهادهای مشابه است. اقداماتی که هزینه چندانی ندارد. بسیار اثربخش است و دائم نیاز به ویرایش دارد. در گذر زمان برخی موسسات ناکارامد می شوند و حذف می شوند و ایده ها و رویش های جدید ایجاد می شود و لیست ها باید به صورت نوبه ای بازبینی شود. اگر این نهادها وظیفه راهنمایی متولیان برنامه های خانواده را به خوبی اجرا کنند، نتایج خوبی حاصل می شود. برخی از این آگاهی ها با بازدید و سرکشی نهادها و ایجاد حلقه های کار تیمی تحقق می یابد.