پیشنهاد گرایش جدید مدیریت خانواده در مجموعه رشته زنان و خانواده

نیاز به این رشته

همان طور که می دانیم مدیریت یک فرآیند یا فراگرد مشتمل بر مجموعه ای از فعالیت های منظم و مرتبط با یکدیگر است. مدیریت خانواده نیز از این امر مستثنا نیست. نهایت این که تفاوت مدیریت خانواده با سایر  مدیریت ها (صنعتی، بازرگانی و...) نه در اسم این فعالیت ها، بلکه در نحوه و محتوای این گونه فعالیت هاست. مدیریت خانواده، در حوزه خرد یا کلان، متشکل از فعالیت هایی منظم است که آن را در قالب مراحل این  فرایند تعریف می کنیم. این مراحل عبارتند از:

1. شناخت وضعیت موجود، 2. شناخت وضعیت مطلوب، 3. شناسایی راه حل های اصلی و جایگزین، 4. گزینش 

بهترین راه حل ها، 5. اجرا، 6. نظارت، 7. ارزشیابی.

مدیریت خانواده در ارزیابی آسیب های موجود به نوع آن ها توجه دارد و باید مشاوره بدهد یا تصمیم بگیرد که برای حل مساله، راهکارهای جامعه شناسی (کلان) بیشتر کاربرد دارند یا راهکارهای روان شناسی (خرد) ،

فرض کنید آستانه صبر و تحمل و سازگاری خانواده ها پایین باشد. اگر آسیب موردی باشد، توجه به مهارت مواجهه با هیجانات در روان شناسی کارگشاست ولی اگر تعداد زیادی از مردم درگیر این مساله باشند نیازمند جامعه شناسی مساله و احتمالا انتخاب راهکارهای کلان هستیم. هر چند باز هم راهکارهای روان شناسی بخشی از راهکارهاست.

مثال دوم، فرض کنید به خاطر نارضایتی زناشویی شکایت هایی در مشاوره متاهلین وجود دارد. گاهی مساله فردی است و رابطه معنا داری با جمع ندارد، در این موارد اصلاح تغذیه، کسب مهارت و ورزش برای او توصیه می شود ولی در حالت دوم ممکن است بیش از مد یا متوسط کارکنان بخش اداری با این مساله مواجه باشند و شکایت مشاوره ای آن ها بیش از فعالان در کارگاه ها و فعالیت های بدنی باشد، در حالت دوم نیازمند راهکارهای جمعی و سیستمی برای حل مساله هستیم. بنابراین مدیر خانواده باید تشخیص بدهد که راهکارهای خرد در اولویت است یا راهکارهای کلان

 

موقعیت شغلی

مدیریت خانواده یک دانش است و به زودی به عنوان یک شاخه مهم از مدیریت، صاحب کرسى در دانشگاه هاى معتبر کشور خواهد شد. هدف از ایجاد این رشته، آموزش مدیرانى است که قادر به مدیریت در محیط ها و سازمان هاى دولتى باشند.

سازمان ها و محیط ها شامل صدا و سیما، دانشگاه ها، مدرسه ها، فرهنگسراها، خانه هاى فرهنگ، مؤسسه هاى فرهنگى- مطبوعاتى، خبرگزارى ها، مؤسسه هاى آموزشى، انجمن های مردم نهاد، بهزیستی، نمایندگی های نهاد رهبری، مدیریت هاى فرهنگى وزارتخانه ها، سازمان ها و کارخانه ها نیازمند خدمات مدیر خانواده هستند. همچنین این مدیریت، مسولیت مهمی در معاونت منابع انسانی شرکت های پیش رو، شوراهای سیاست گذاری و.... می باشد.

 

برخی از سرفصل های پیشنهادی

* آشنایی با مبانی برنامه خانواده مبتنی بر تفکر تراز انقلاب اسلامی که مبنای فلسفی و چارچوب نظری و مهم هستند.

* آشنایی با دانش مدیریت به ویژه آشنایی با مراحل تفکر سیستمی، اصول برنامه، اهداف نهایی و میانی، تفاوت راهبرد و برنامه، نگارش ریز فعالیت، حجم و تامین اعتبار، جایگاه و روش کار تیمی، روش اتاق های فکر، قانون پارکینسون، اصل پیتر، هزینه فرصت تصمیمات، هزینه و بهره وری نهایی، قانون 20-80، قانون 10-90، 

* احراز توانمندى مورد نیاز در روانشناسى، جامعه شناسى، اصول تعلیم و تربیت، مقولات مهم فلسفه، تاریخ، هنر و ادبیات

* آگاهی و مهارت از تجربیات ارکان برنامه خانواده و جریان شناسی آن ها 

 

 

*گزارش اجمالی از پیشینه رشته مطالعات زنان و خانواده در ایران

https://wrc.ir/tcos/history

*معرفی سرفصل ها و گرایش های رشته  «زنان و خانواده» در دانشگاه ها

https://fwf.urd.ac.ir/fa/cont/48

*معرفی رشته مطالعات اسلامی زنان در سطح3 حوزه علمیه خواهران

https://www.jz.ac.ir/post/2615-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

*آشنایی با گروه مطالعات زن و خانواده در دانشگاه الزهرا(س)

https://economics.alzahra.ac.ir/page-Study/fa/9/form/pId11778

*سرفصل های رشته  «مطالعات اسلامی زنان» در سطح3 حوزه علمیه خواهران

http://www.shorayeaali.com/laws/law-content.aspx?id=176

*سرفصل های کارشناسی ارشد رشته  «زنان و خانواده» دانشگاه

https://ssd.atu.ac.ir/uploads/arshad_m_zanan.pdf

*پیشنهاد اضافه شدن واحد درسی تفکر نظام مند و یا گرایش مدیریت دفتر خانوده به رشته های مرتبط (ویرایش اولیه)

http://efcf.ir/page/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C

*دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پایه دوازدهم دختران)

http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/97-98/694/C112240_0.pdf

*کتاب ارزشمند بازتحلیل چالش های خانواده، در زمینه تنگنا و تاخیر ازدواج در ایران

https://sccr.ir/Files/10001.pdf