#معرفی خدمات مشاوره 

 

🌹در راه پرورش و جهت دهی
به فرزندان عزیز این سرزمین
انگیزه بدهید
تشویق شان کنید 
و با کمک متخصصان آن ها را راه بیندازید.

🌹حدود 664 پژوهش سرا در کشور راه اندازی شده است و مشاور خوبی برای جهت دادن به فرزندان به سمت جشنواره های علمی و پژوهشی هستند. 

🌹معرفی پژوهش سراهای دانش آموزی استان ها
b2n.ir/Pajohesh

🌹تلفن 19 پژوهش سرای دانش آموزی شهر تهران

1 آسمان 22711532
2 جابر بن حیان 88070265
3 امیرکبیر 22925655
4 آفرینش 77446667
5 جوان 44167900
6 دکتر کاظمی آشتیانی 88836594
7 اشراق 77504401
8 صدرا 77912439
9 رازی 66046218
10 اندیشه پویا 66835109
11 پویا 66978558
12 فارابی 77506589-77606291
13 دکتر حسابی 77267566
14 خوارزمی 33308288
15 ابن سینا 33006757-33005743
16 اندیشه 2155001061
17 امام هادی (ع) 55142085
18 رشد 66131924
19 جوانه 55442186