پایش برنامه بر اساس معیارها و دریافت بازخردها

ارزیابی ثمربخشی برنامه سبک زندگی، مقایسه وضع موجود با دوره مشابه قبل و برنامه ریزی برای اصلاح شاخص ها در دوره مشابه سال آینده

ما در زندگی شخصی با تلاش های مادی و معنوی درصدد بهبود وضع زندگی و آینده بهتر هستیم. با تلاش شبانه روزی بر عناوین کلی و ریز فعالیت ها درصدد بهبود سبک زندگی هستیم.

در مقابل این تلاش ها، وضعیت اقتصادی و تهاجم فرهنگی و تبلیغ سبک زندگی نادرست و وضعیت تغذیه؛ در جهت مخالف عمل می کند. به راستی تلاش های ما چقدر موثر است؟ و چه راهکارهایی برای سنجش اثربخشی وجود دارد؟

برای دستیابی علمی باید به روش های تحقیق آشنا باشیم. دانش آمار با روش های: توصیفی، تحلیلی و استنباطی وجود دارد و نرم افزارهای Eweus و Spss قابل استفاده است. برای معیارسازی، معیاربانی و پایش؛ راهکارهای زیر به نظر می رسد:

راه اول: دریافت شکایت های خانوادگی دریافتی در مدیریت بازرسی سازمان و اطلاعات کلی از همکاران حفاظت (مد و کلیات موضوعات مشاوره، تعداد ازدواج ها، سن ازدواج ها، تعداد طلاق ها؛ در بازه های زمانی مشخص و برنامه ریزی برای آن ها)

راه دوم: استفاده از اطلاعات پرسش نامه ای که هر سال به وسیله وزارت علوم در دانشگاه ها تکمیل و تحلیل می شود و وضعیت آسیب های روانی و امید به زندگی مشخص می شود.

راه سوم: تماس تصادفی با مخاطبان و سوال درباره حال و روز زندگی آن ها که البته ملاحظات خاصی دارد.

راه چهارم: تکمیل پرسش نامه بر اساس شاخص های سبک زندگی؛ مقاله: «نقش الگوسازی در تعالی خانواده های ایرانی» آقای دکتر اسماعیل علیزاده، دانشگاه تهران

دریافت فایل pdf

راه پنجم: ترکیب بومی شده آزمون نئو (5 جنبه شخصیت) و امریش (9 جنبه رضایت زندگی متاهلی)، آقای دکتر روح الله عباسی، دانشگاه شاهد

* کاربرد اول اثربخشی؛ ارزیابی زندگی شخصی خود ماست. کاربرد دوم آن ها؛ سنجش تاثیر برنامه هاست. هر کدام از پنج راه بالا که انتخاب شود، امکان بررسی تغییرات همه جامعه وجود ندارد. در دنیا برنامه های خانواده، برنامه های فرهنگی و آموزش های مدیریتی با آزمون تی استیودنت از اطلاعات نمونه تصادفی احصا شده بررسی می شود.

آزمون اثربخشی آموزش ها (اثر افزایشی میانگین مخاطبان در اثر برنامه های ما) با توجه به حجم نمونه n تایی

    آماره آزمون    ta , n-1

H0 < 0

H1 > 0

آزمون تاثیر داشتن آموزش ها با توجه به حجم نمونه n تایی      

         آماره آزمون    ta/2 n-1

H0 = 0

H1 مخالف 0

 

شما نیز در پیدا کردن راهکارهای سنجش اثربخشی برنامه ها مشارکت نمایید.

امیدوارم در تراز انقلاب اسلامی باشیم و خداوند ما را در تحقق فرج یاری بفرماید.