تعالی خانواده های مخاطب است. شرح تفصیلی آن بر اساس فرامین امام خامنه ای در سیاست های کلی نظام در حوزه خانواده[1] و سیاست های جمعیتی[2] و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی[3] درج شده است. در واقع تحقق این فرامین، هدف طرح است.