​​​​​​​ نتایج طرح

بر اساس تجربیات 13 ساله، این طرح به صورت آزمایشی در مدت 4 سال در یک دانشگاه اجرا شده است و نتایج طرح در قالب نمایه های موجود در وب سایت قابل مشاهده است.[1]