خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است. بی‌شک‌ خانواده‌، به عنوان نهادی مقدس و بی‌بدیل، نخستین، مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌ پرورشگاه‌ و آموزشگاه‌ فرد محسوب‌ می‌شود و یکی‌ از نهادهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ عمده‌ جامعه‌ است‌. بیان هر گونه سخن و اندیشه‌ای دربارۀ جامعه انسانی، بی‌توجه‌ به‌ نقش حیاتی خانواده، سخن و اندیشه‌ای نادرست قلمداد می‌شود و انتظاری‌ عبث‌ و بیهوده‌ است (به‌پژوه، 1394) اساس‌ یک‌ جامعه‌ سالم‌ را خانواده‌های‌ سالم‌ می‌سازد. هر فردی‌ در خانواده‌ای‌ به‌ دنیا می‌آید، بزرگ‌ می‌شود و تکامل‌ می‌یابد. این‌ خانواده‌ سالم‌ است‌ که‌ انسان‌ سالم‌ را پرورش‌ می‌دهد. شرایط خانوادگی اولین علت مسایل یک کشور است. رفتارهای اجتماعی مردم در اکثر موارد معلول‌ هستند، نه‌ علت‌. بی‌شک‌ علت‌ها را در درجۀ‌ نخست‌ در خانواده‌ و در رابطه‌ با مثلث‌ مقدس‌ پدر و مادر و فرزندان و در قدم‌ بعدی‌ در مدرسه‌ و در رابطه‌ با معلمان‌ و مربیان‌ و سپس‌ در عرصۀ جامعه‌ باید مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار داد.

با توجه به تاکید قرآنی سوره نور، آیه32 و سوره روم، آیه21 و روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اصل 10، 20 و 21 قانون اساسی کشور و ابلاغ سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه خانواده و نیازسنجی انجام شده و احساس ضرورت در پوشش دادن نیاز مخاطبان، اهداف، مبانی برنامه و اقدامات به شرح این وبلاگ پیشنهاد می گردد.