سلام علیکم

یکی از راهکارهای خوب مدیر خانواده که می تواند در بازنویسی شرح وظایف او موثر باشد، شناسایی امکانات ملی مورد اعتماد است، در کشور ما ده ها خدمت ارزشمند ارایه می شود ولی نسبت به هم اگاهی کافی نداریم. اطلاع از خدمات به ما کمک می کند تا سراغ بخش های کار نشده و پر کردن خلاء ها و در عین حال تقویت مجموعه های مردم نهاد برویم. 

در وزارت آموزش و پرورش دو دسته مراکز مشاوره داریم و آگاهی از آن ها در بهبود وضعیت فرزندان و خانواده موثر است.

🌹معرفی مراکز مشاوره وابسته به انجمن اولیا و مربیان
https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/98110806166/
🌹معرفی مراکز مشاوره وابسته به اداره امور تربیتی و مشاوره
https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/83729441/

نشانی و تلفن مراکز
https://www.medu.ir/fa/news/item/1122826/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6?ocode=10004602