تفکر سیستمی در مدیریت خانواده به صورت یک چرخه و سیستم شامل: داده های ورودی، فرایند، خروجی ها و ارزیابی ثمربخشی ضروری است در حال حاضر بخش فرایندهای این نظام (خدمات خانواده) در قالب مدل زیر در 8 بخش پیشنهاد می شود:

  • دلجویی و نشاط مخاطبان
  • آموزش مخاطبان
  • مشاوره فردی
  • تسهیل گری
  • همسان گزینی
  • امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغات پیرامونی
  • الگوسازی
  • پیوست های خانواده محور (سیاست گذاری های مرتبط لازم الاجرا در سایر فعالیت ها)

تقسیم بندی های دیگری هم به نظر شما می رسد و تعامل و تجربه به دسته بندی های بهینه تر کمک می کند.