در ادامه متن برخی از مدل های شایستگی را با شما به اشتراک می گذاریم.

با سلام و احترام حضور شما عزیزان
* مدل شایستگی برای طراحی برنامه مجموعه های مختلف کاربرد دارند. بیشترین کاربرد مدل ها در مجموعه های علوم انسانی، مجموعه های آموزشی، کارآفرینی و فرهنگ سازی است. منابع انسانی موسسات و شرکت ها هم از مدل های شایستگی استفاده می کنند و خط مشی برای رشد انسان ها و توسعه فردی اجتماعی نیروها دارند. 
* این مدل ها زمینه ساز نقشه راه متولیان است (برنامه استراتژیک) و به کمک آن برنامه راهبردی (ارکان برنامه، برنامه تاکتیکی) و فعالیت ها طراحی و اجرا می شوند. 
* مدل ها به گونه ای نوشته می شود که با ابزارهای در دسترس داخل مجموعه (شرکت، دانشگاه ... ) قابلیت پیگیری داشته باشد 
در سطوح متوسط مدل ها دنبال راه های نظام مند ملی نیستیم. هر چند این تحقیقات و پایش آن ها به نظام سازی کلان کمک می کند.
* رویکردهای برنامه ریزی:
در انواع برنامه ریزی به : چشم انداز  (و برنامه کلان)، ارکان برنامه (برنامه تاکتیکی) و فعالیت ها(ی هر رکن برنامه) توجه می شود.
در رویکرد دیگر به : برنامه ریزی پلکانی (شروع از نقطه1 به سمت نقطه2برای صعود به قله شایستگی ها) و برنامه ریزی پازلی (پر کردن دونه های خالی با سمت و سوی مدل شایستگی) دنبال می شود.
برنامه ریزی و اجرای پلکانی: بهتر و اثربخش تر است ولی نیازمند ثبات مخاطب (در دسترس بودن مدت مناسب یک شخص)، ثبات سیاست های مجموعه شما، ثبات مجموعه های به هم پیوسته (مدرسه، دانشگاه، مسولین خدمت وظیفه و نهادهای فرهنگی) است. 
برنامه ریزی پازلی ساده تر است ولی مهم است که دائم به راهبردها توجه داشته باشد چون خیلی در خطر بیش فعالی، کارهای جزیره ای ناهماهنگ و اکتفا به نوک زدن  و رها کردن است.
در هر دو نوع برنامه پلکانی و پازلی: نقشه راه و مدل شایستگی مهم است.
* بر اساس مدل های شایستگی، شاخص های کمی استخراج می شود و  معیار مهمی برای ارزیابی کمی و کیفی و بررسی وضع موجود و وضع مطلوب هستند.
این شاخص ها اهمیت زیادی در ارزیابی برنامه ریزی، بررسی اثربخشی برنامه ها، بازخوردگیری، برنامه ریزی مجدد و پرهیز از اقدامات کم اثر دارد و سه ویژگی در شاخص ها مهم است:
1. حد بهینه در گسترش و تعداد شاخص ها(نه خیلی زیاد و نه خیلی کم) نقصان زیاد یا بسط بی رویه به اجرای مطلوب برنامه ها صدمه می زند.
2. قابلیت اندازه گیری
3. و قابلیت انتقال و آموزش به دیگران
*دقت بفرمایید که در برنامه ریزی بر اساس مدل های شایستگی، اصول حاکم بر برنامه مهم هستند و دائم باید رصد شوند:
اصول حاکم بر برنامه
اصول حاکم بر برنامه به صورت زیر پیشنهاد می شود. هر کدام گفتگوهای مفیدی وجود دارد.

 

هماهنگی اهداف میانی و اهداف نهایی (چه بسیار برنامه هایی که در مسیر از اهداف اصلی دور می شوند و حد بهینه ندارند.)

تناسب (برنامه با آسیب ها و امکانات)

جامعیت (خلاء ها را پر کند.)

شفافیت (موجب سردرگمی و تشویش مجری نباشد.)

هماهنگ با بهره وری نهایی (هر واحد وقت و نیروی اضافی به صورت مساوی به بهره برداری اضافه نمی کند. گاهی بازدهی نزولی دارد.)

با کمترین هزینه فرصت (بحث ضروری کارهایی که با هزینه و فرصت این اقدام از آن اقدامات محروم می شویم)

با کمترین آثار منفی جانبی

با قابلیت پایش و سنجش اثربخشی

 

*دریافت مدل شایستگی نوجوانان و جوانان با تاکید بر سنین 15 تا 25 سالگی دریافت

* دریافت مدل شایستگی دانشجویان (شایستگی های کلی و برنامه ریزی برای بهبود  با تکیه بر ابزارهای فرهنگی) دریافت

*دریافت متن شاخص های خرد نگر خانواده (مناسب ارزیابی و پایش خانواده خودمان) دریافت

*دریافت متن شاخص های کلان نگر خانواده با لینک های فعال (مناسب ارزیابی و پایش مجموعه های حامی خانواده، ارزیابی اولیه و روند پیشرفت)   دریافت

*دریافت طرح های گرافیکی با توجه به مبانی اسلامی و انقلابی خانواده   www.b2n.ir/tarhha