​​​​​​​1. دانشگاه دوست دار خانواده، مسجد خانواده محور، شرکت های پیشرو با منابع انسانی دوست دار خانواده، متولیان مردم نهاد

2. وزارت ورزش و جوانان، بنیاد ملی خانواده و سازمان بهزیستی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان ها