1. مبانی نظری (اسناد بالا دستی)

خانواده از دیدگاه قرآن، روایات اهل بیت(ع)[1] و منویات امام خمینی[2] و مقام معظم رهبری[3] مبانی نظری طرح و اسناد بالا دستی هستند. معتقدیم اجرای طرح ها و فعالیت ها در نظام جمهوری اسلامی باید با شناخت ترازها و مبانی نظری مهم آن باشد. اینها معیار و مبنای نظری و قطب نمای تشخیص هستند. مدیری که مبانی نظری صحیحی نداشته باشد موفق نمی شود. فیش برداری های بیشتری تهیه شده و مطالعه منابع پاورقی هم مناسب است.

 

[1] -قرآن و کارکردهای نهاد خانواده https://b2n.ir/913118 و جامعه شناسی خانواده در قرآن کریم https://b2n.ir/894794 خانواده از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع)

https://b2n.ir/921754 و سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم(ع)  https://b2n.ir/378918

[3] -خانواده تراز اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری https://b2n.ir/414750 و کانال های ارزشمند ریحانه که در نقش مبانی نظری و الگوسازی خانواده بسیار مهم هستند.