با سلام و احترام حضور شما عزیزان

شاخص های خانواده معیار مهمی برای ارزیابی کمی و کیفی

وضع موجود و وضع مطلوب است.

 

به کمک شاخص های خانوادهT هدف گذاری نهادهای حاکمیتی، مساجد، هیئت ها و انجمن های مردم نهاد؛ آسان تر می شود و دست اندرکاران دولتی از فضای پاورپینت و گزارش های بی کیفیت به سمت بهره وری بهتر می روند.

با شفافیت در اهداف، برنامه ریزی معنا پیدا می کند و بهره وری برنامه ها افزوده می شود.

 

شناخت شاخص های خانواده اهمیت زیادی در درک آسیب ها و بزهکاری های پنهان دارد.

این شاخص ها اهمیت زیادی در ارزیابی برنامه ریزی، بررسی اثربخشی برنامه ها، بازخوردگیری، برنامه ریزی مجدد و پرهیز از اقدامات کم اثر دارد.

شایان ذکر است سه ویژگی در شاخص ها مهم است:

1. حد بهینه در گسترش و تعداد شاخص ها(نه خیلی زیاد و نه خیلی کم)

2. قابلیت اندازه گیری

3. و قابلیت انتقال و آموزش به دیگران

 

این شاخص ها پیش زمینه ای برای بکارگیری مدل های تعالی سازمانی در موسسات، ادارات و دفاتر خانواده خواهد بود.

 

*دریافت متن شاخص های کلان نگر خانواده با لینک های فعال (مناسب ارزیابی و پایش مجموعه های حامی خانواده، ارزیابی اولیه و روند پیشرفت)   دریافت

*دریافت متن شاخص های خرد نگر خانواده (مناسب ارزیابی و پایش خانواده خودمان) دریافت

*دریافت متن شاخص های فرزندان شایسته با تاکید بر سنین 15 تا 25 سالگی دریافت