اشاره به چند مستند

مستند تسهیل ازدواج جوانان ، با حضور اقای دکتر بانکی پور، برنامه 290 (28 آذر ماه 1397)

http://www.sorayatv.ir/content/archive/2672/

تسهیل ازدواج با کنترل قیمت مسکن، برنامه ثریا، کنترل قیمت مسکن 95.3.1

http://www.sorayatv.ir/content/movie/1349/

 برنامه ثریا، بررسی راهکارهای کنترل قیمت مسکن، ۱۰ مردادماه 1397

http://www.sorayatv.ir/content/archive/2644/

برنامه مهم ثریا درباره راهکارهای مشکل مسکن 10 مرداد1400

https://www.telewebion.com/episode/2625947