#مطالعات_طلاق

راهکارهای کاهش طلاق

👈نمایه پیش رو
راهکارهای اصلی (ارکان برنامه)
برای کاهش طلاق
و بهبود ازدواج و تشکیل خانواده
هستند. (طبق تجربه های قابل بهبود)

👈دنیایی از راهکارهای تقویت نهاد خانواده حتی بدون امکانات مالی، در فعالیت های: نشاط خانواده، معرفی الگوهای خوب، مشاوره فردی، حمایت مالی، همسان گزینی، فضاسازی، استفاده از هنرهای 8 گانه و پیوست انگاری ها؛ وجود دارد.

👈از مسولین، دست اندرکاران دفاتر خانواده، مساجد، هیئت ها، انجمن ها، منابع انسانی شرکت های پیشرو، برنامه سازان، مشاوران و مدرسان
درخواست می کنیم، به ارکان برنامه مطابق نمودار دقت کنند و چه بسا، فعالیت مختصری در زمینه نشاط خانواده ها یا الگوسازی به اندازه ساعت ها آموزش و مشاوره اثربخش باشد.

👈با توجه به راهکار «آموزش عمومی»: از مدرسین و متخصصان تقاضا می کنیم با توجه به علل مطرح شده درباره طلاق:
رویکردهای موثرتری را در آموزش و مهارت آموزی جوانان این مرز و بوم برای تشریح علل و پیامدهای طلاق به کار بگیرند.

به دایره ارکان برنامه دقت کنید ما اخیرا فهمیدیم توده های جامعه به الگوها و زبان هنر تمایل خیلی بیشتری نسبت به آموزش مستقیم و مشاوره دارند. همچنین تلاش برای بهبود نشاط خانواده ها بارها تاثیر مثبت دارد و خود به خود از بسیاری از مشاوره ها بی نیاز می شوند.