بررسی رویکرد جامعه شناسان غرب وشرق را در این مقاله ملاحظه فرمایید.

 

 

 

جامعه شناسی