با سلام و خداقوت

و آرزوی بهروزی همه انسان هایی که همنوعان خود را دوست دارند و برای مخلوقات خدا قدم بر می دارند.

در ادامه مطلب

مجموعه ای از کتابچه ها (پمفلت) آموزشی برای توانمندسازی مشاورین و مددکاران ارایه می شود. 

با ضربه بر هر عنوان به محتوای مجلد فوق دست می یابید.

جزوات توانمندسازی مشاوران

1.  مددکاری اجتماعی برای سلامت روان

2.  مددکاری اجتماعی دانشگاه

3.  مشاوره مسیر شغلی دانشجویان

4.  راهنمای سلامت روان دانشجویان

5.  راهنمای آموزش در گروه های رشد

6.  تقویت مهارت معنوی مخاطبان

7.  مشاوره و روان درمان گری با رویکرد معنویت

8.  مداخله در بحران

9.  مداخله در بحران2

10.  راهنمای خدمات غیرحضوری به مخاطبان

11.  آموزش مهارتهای معنوی

12.  راهنمای کمک های اولیه روان شناختی

13.  یک سوال بپرسید یک زندگی نجات دهید-کتاب بتا

14.  پیگیری مراقبتی مراجعان

15.  کمک به دانشجویان دارای مشکلات عاطفی

16.  تکنیک های نظم بخشی هیجانی

17.  پیشگیری از خودکشی مراجعان

18.  رفتار درمانی دیالکتیکی

19.  ویژه نامه پیشگیری از خودکشی

20.  کشف و ارزیابی افکار خودکشی در دانشجویان

21.  ارزیابی و مدیریت خودکشی