تعریف خانواده از دیدگاه قرآن[1] و اندیشمندان[2] در منابع توضیح داده شده است.