تسهیل گری

به نوجوانان و دانشجویان عزیز می گوییم که با دو چالش

نداشتن سابقه کار

و نبود شبکه همکاری

مواجه خواهند شد

دورکاری، کنش گری فضای مجازی، کسر خدمت وظیفه آقایان هم زمان با تحصیل، خدمت وظیفه خوب به کمک امریه ها و فرصت های سایت معاونت تحقیقات ریاست جمهوری

http://daneshbonyan.isti.ir

کارهای داوطلبانه و کارورزی، مصاحبه های شغلی، دسته بندی صفحات، کانال ها و ویدئوهای خلاقانه، عضویت در پلتفرم های شبکه سازی

نقش مهمی در شبکه سازی دارد.

شبکه سازی

دنیایی از گفتگو و تاثیرات مهم بر آینده شغلی فرزندان این مرز و بوم را در بر دارد.

با دورکاری در

 karlancer.com و

 ponisha.ir و

 vanyaar.com و

 divar.ir و

 parscoders.com و

 لیست شرکتهایی که به هر نحوی پذیرای دورکاری در ایران و خارج هستند،

https://github.com/iranremote/awesome-iran-remote

 

به زودی درآمد حداقلی کسب می کنید و

به تدریج رزومه شما تقویت می شود و ضمن کسب درآمد

در شبکه سازی موفق می شوید.