خانواده‌ سالم‌ به‌ نیازهای‌ همه‌جانبۀ اعضای‌ خود در گسترة‌ حیات‌ توجه‌ دارد و سعی‌ می‌کند به‌ انتظارها و نیازها‌ به‌ شیوه‌های‌ درست‌ پاسخ‌ دهد. خانواده‌ سالم‌ در اندیشۀ‌ بالندگی والدین و پرورش‌ انسان‌های‌ رشید و پیشرفت همه‌ جانبه‌ است. بدیهی‌ است‌ برای‌ نایل‌ شدن‌ به‌ رشد همه‌ جانبه، توجه به نیازهای همه جانبه و‌ آموزش‌ همه‌ جانبه‌ ضروری است‌. بخشی‌ از دانش‌هایی‌ که‌ ضرورت‌ دارد هر مادر یا پدری‌ هر چه‌ زودتر با آن‌ آشنا شود، دانش مربوط به تعریف تعلیم و تربیت، هدف‌های تعلیم و تربیت، مهارت های عمومی مثل خودآگاهی و حل مساله، روش های بهبود روابط عاطفی، رفع تعارض، بهبود زناشویی، روان‌شناسی رشد و دانش‌ مربوط‌ به‌ اصول فرزندپروری و شیوة‌ برقراری‌ رابطه‌ با فرزند در فرایند رشد است (به‌پژوه،1394)‌

باور ما این‌ است‌ که‌ چنانچه‌ پدران‌، مادران‌ و فرزندان در گسترة‌ حیات‌ و در چرخة‌ رشد با وادی‌های‌ شناخت‌ مهارت ها آشنا شوند، به‌ طور قطع‌ در ایفای‌ نقش‌ها و مسئولیت‌های‌ خود بیش‌ از پیش‌ موفق‌تر و توانمندتر خواهند بود و توانا بود، هر که‌ دانا بود. البته‌ باید مشخص‌ شود کدام‌ دانایی‌هاست‌ که‌ به‌ انسان‌ توانایی‌ می‌بخشد. برنامه های آموزشی با هدف توانمند کردن اعضای خانواده در مسیر رشد است.