سلام و خداقوت

تشویق فرزندان، امید و انگیزه و جهت دادن به استعدادهای بی نظیر ان ها 

نوید بخش اینده بهتر است.

ما باید به ویژگی های رشد فرزندان دقت کنیم. 
بشناسیم و مطابق فطرت پاک الهی برای هدایت و جهت دهی آن ها، تلاش و مشورت و دعا کنیم.

در تفکر سیستمی و تنظیم ارکان برنامه 
یکی از ابزارها جشنواره ها هستند.
به نمونه زیر توجه کنید. 👇